Đã rút gọn thời gian làm sổ đỏ và giấy phép xây dựng Hà nội

Đã rút gọn thời gian làm sổ đỏ và giấy phép xây dựng Hà nội

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành quận huyện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Giàm thời gian cấp phép xây dụng xuong tối qua khong quá 120 ngày , thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy giảng xuống 20 ngày

UBND Thành phố Hà Nội cũng ban hanh chỉ thị yêu cầu các sở , ban , nghành , quận , huyện, thị xã tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08/Ct-TTg , ngày 13/3/2018 cả Thủ tướng chính phu về việc tăng cường thực hiện nhằm rút ngắn thời gian cấp phép và lam sổ đỏ

giấy phép xây dựng,sổ đỏ,PCCC

Đã rút gọn thời gian làm sổ đỏ và giấy phép xây dựng Hà nội

Theo đó , giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép và các thủ tục lien quan mà cũng đảm bảo nâng cao chất lượng công tắc cấp phép trên địa bàn .UBND thành phố đề nghị cảnh sát phòng cháy và chưa cháy của quận thanh phố , Tổng công ty điện lực Hà nội khẩn trương nghiên cưu rút ngắn giải quyết hồ sơ theo chỉ thi số08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Chính phủ.

Các thủ tục cấp phép phòng cháy , chữa cháy giảm xuông còn 20 ngày , thơi gian gớp y đổi với đối với đồ ăn thiết kế xây dựng giảm xuống còn 5 ngày ; thời gian giải quyết hồ cơ kết nối điện giảm xuông 7 ngày ; báo cáo kết quả cụ thể thực hiện Sở xây dựng trước ngày 15/6/2018

Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, các công ty kinh doanh nước sạch khẩn trương nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đấu nối cấp và thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 15/6/2018.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát, thống nhất đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, đảm bảo rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/6/2018.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất liên thông một số TTHC và xây dựng cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, nâng cao chất lượng cho công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Cùngvới đó, tăng cường ứng dụng CNTT, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

 Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.

Nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết TTHC về cấp GCN sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Xây dựng trước ngày 15/6/2018.

Leave a Reply